Πρόσκληση σε δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, τη Δευτέρα 16 Αυγούστου 2021, με ώρα έναρξης 11:00΄ και ώρα λήξης 14:00΄

  • Πέμπτη, 12 Αυγούστου 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            πρακτικό 33/2021                              Λιδωρίκι  11/08/2021

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ                                                                                                       Αριθ.Πρωτ.: 8004

ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ                                                                                                          

OΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ             

Πληροφ.: Ευαγγελία Στρούζα

τηλ.: 2266.350.316

κιν. 694.222.59.10

προς:  ΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                    ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ

1.  Παλασκώνη Κωνσταντίνο

2.  Μαυρομμάτη Εμμανουήλ

3.  Μπαρμπούτη Ιωάννη

4.  Παπαγεωργίου Ελένη

5.  Καγιά Ιωάννη

6.  Ασημάκη Αθανάσιο

Καλείστε σε δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δωρίδος (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφώνου), που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 16 Αυγούστου  2021, με ώρα έναρξης 11:00΄ και ώρα λήξης 14:00΄, σύμφωνα με:

α) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ. 133 Α΄/19-07- 2018),

β) το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55 Α΄/11-3-2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76 Α΄/3-4-2020),

γ) το με αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: «Σύγκλιση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»,

δ) την  εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με Αριθμό Εγκυκλίου: 40, Α.Π.: 20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), με θέμα: «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων»,

ε) την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με Αριθμό Εγκυκλίου: 163, Α.Π.: 33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), με θέμα: «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων» για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

ΘΕΜΑ 1 : Αποδοχή απόφασης ένταξης και ποσού χρηματοδότησης από το ΥΠ.ΕΣ. ύψους 106.392,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ24%, του έργου του Δήμου Δωρίδος με τίτλο «Δωρίδα 2021», στον Άξονα «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΗΣ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ14 με τίτλο «Ελλάδα 1821 – Ελλάδα 2021».

ΘΕΜΑ 2 : Αποδοχή απόφασης ένταξης και σχετικής πίστωσης για την Πράξη «Μελέτες Ωρίμανσης έργων του Δήμου Δωρίδος» στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΑΤ09 του Προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ.

ΘΕΜΑ 3: Επικαιροποίηση της με αριθμό 198/2018 απόφασης του Δ.Σ. Δήμου Δωρίδος, έγκριση της διακήρυξης και κατάρτισης των όρων δημοπράτησης του έργου: «Ανάπλαση χώρου Βρύσης “Δέση”, Τ.Κ. Κριατσίου».

ΘΕΜΑ 4: Επικαιροποίηση της με αριθμό 185/2017 απόφασης του Δ.Σ. Δήμου Δωρίδος, έγκριση της διακήρυξης και κατάρτισης των όρων δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Τ.Κ. Γλυφάδας».

ΘΕΜΑ 5 : Επικαιροποίηση της με αριθμό 197/2018 απόφασης του Δ.Σ. Δήμου Δωρίδος, έγκριση της διακήρυξης και κατάρτισης των όρων δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Τ.Κ. Πανόρμου».

ΘΕΜΑ 6 : Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Δημοτική Οδοποιία Δ.Ε. Λιδωρικίου».

ΘΕΜΑ 7 :Συγκρότηση Επιτροπής για την παραλαβή και έλεγχο της ποιότητας των υλικών που χρησιμοποιούνται στο έργο: «Βελτίωση Υποδομών Ύδρευσης Τ.Κ. Μαλανδρίνου – Λιδωρικίου, Δ.Ε. Λιδωρικίου».

ΘΕΜΑ 8: Έγκριση 1ου πρακτικού ανοιχτού διαγωνισμού του έργου: «Αναπλάσεις κοινοχρή-στων χώρων Τ.Κ. Διχωρίου, Δ.Ε. Βαρδουσίων» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

ΘΕΜΑ 9 : Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του έργου: «Δημοτική Οδοποιία Κοινότητας Πύργου, Δ.Ε. Ευπαλίου» και ανάδειξη οριστικού αναδόχου.

ΘΕΜΑ 10 : Έγκριση κατανομής ανθρωποωρών που εγκρίθηκαν με την αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ Φ.ΕΓΚΡ./89/15294/30-7-2021 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2, παρ.1 της ΠΥΣ 33/2006.

Ο Πρόεδρος

Πολίτης Σταύρος