Πρόσκληση σε δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, την Παρασκευή 13 Αυγούστου 2021, με ώρα έναρξης 11:00΄ και ώρα λήξης 14:00

  • Δευτέρα, 09 Αυγούστου 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Λιδωρίκι  09/08/2021

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ                                                                                                       Αριθ.Πρωτ.: 7893

ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ                                                                                                          

OΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ             

Πληροφ.: Ευαγγελία Στρούζα

τηλ.: 2266.350.316

κιν. 694.222.59.10

προς:  ΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                    ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ

1.  Παλασκώνη Κωνσταντίνο

2.  Μαυρομμάτη Εμμανουήλ

3.  Μπαρμπούτη Ιωάννη

4.  Παπαγεωργίου Ελένη

5.  Καγιά Ιωάννη

6.  Ασημάκη Αθανάσιο

    Καλείστε σε δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δωρίδος (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφώνου), που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 13 Αυγούστου  2021, με ώρα έναρξης 11:00΄ και ώρα λήξης 14:00΄, σύμφωνα με:

α) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ. 133 Α΄/19-07- 2018),

β) το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55 Α΄/11-3-2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76 Α΄/3-4-2020),

γ) το με αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: «Σύγκλιση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»,

δ)την  εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με Αριθμό Εγκυκλίου: 40, Α.Π.: 20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), με θέμα: «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων» και

ε) την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με Αριθμό Εγκυκλίου: 163, Α.Π.: 33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), με θέμα: «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων» για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

ΘΕΜΑ 1 : Έγκριση  αναμόρφωσης προϋπολογισμού, οικ. έτους 2021 του Οργανισμού Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου Δωρίδος.

ΘΕΜΑ 2 : Έγκριση πρακτικού έλεγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του έργου: «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Ερατεινής Δήμου Δωρίδος, Π.Ε. Φωκίδας» και ανάδειξη οριστικού αναδόχου.

ΘΕΜΑ 3 : Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη για την ανάθεση του έργου: «Βελτίωση δικτύου ύδρευσης Κοινότητας Καλλιθέας, Δ.Ε. Τολοφώνος».

ΘΕΜΑ 4 : Έγκριση πρακτικού έλεγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του έργου: «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Κοινότητας Πύργου, Δ.Ε. Ευπαλίου» και ανάδειξη οριστικού αναδόχου.

ΘΕΜΑ 5 : Έγκριση πρακτικού έλεγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του έργου: «Δημοτική Οδοποιία Κοινότητας Λιδωρικίου Δ.Ε. Λιδωρικίου».

ΘΕΜΑ 6 : Εκτέλεση του έργου «Βελτίωση υδρομάστευσης Κοινότητας Ποτιδάνειας, Δ.Ε. Ευπαλίου», του Κ.Α. 25-7336.016, προϋπολογισμού : 7.196,96€.

ΘΕΜΑ 7:   Υποβολή αιτήματος στον ΟΑΕΔ για πρόσληψη προσωπικού του προγράμματος  μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών.

ΘΕΜΑ 8 : Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού οκτάμηνης διάρκειας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με κάλυψη δαπάνης από Κ.Α.Π. , έτους 2021 στο Δήμο Δωρίδος (καθορισμός ειδικοτήτων 2 ατόμων μετά την έγκριση πρόσληψης προσωπικού με την -από 27/7- απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της αριθ. 33/2006 ΠΥΣ- ΦΕΚ 280 Α΄).

ΘΕΜΑ 9 : Παράταση χρόνου παράδοσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016, για την προμήθεια με τίτλο:  «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών (Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 12m3)»

ΘΕΜΑ 10 : Εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Αγορά και τοποθέτηση Ηλεκτρολογικού & Ηλεκτρονικού εξοπλισμού στην Κεντρική Πλατεία (Κοινοτικό Γραφείο και Πλατεία)», συνολικού προϋπολογιζόμενου ποσού 11.000,00 ευρώ με το ΦΠΑ, από τα έσοδα του Κληροδοτήματος (κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης) με την επωνυμία «Κληροδότημα Ιωάννη Κοντώση», της Τ.Κ Υψηλού Χωριού, με απευθείας ανάθεση, ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

ΘΕΜΑ 11 : Εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο: Δικαστικά έξοδα και αμοιβή πληρεξουσίου δικηγόρου, συνολικού προϋπολογιζόμενου ποσού 5.000,00 ευρώ με το ΦΠΑ, από τα έσοδα του Κληροδοτήματος (κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης) με την επωνυμία «Κληροδότημα Ιωάννη Κοντώση», της Τ.Κ Υψηλού Χωριού, με απευθείας ανάθεση, ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

ΘΕΜΑ 12 : Εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο: Διάφορα άλλα έξοδα Διοίκησης & Διαχείρισης, συνολικού προϋπολογιζόμενου ποσού 1.000,00 ευρώ με το ΦΠΑ, από τα έσοδα του Κληροδοτήματος (κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης) με την επωνυμία «Κληροδότημα Ιωάννη Κοντώση», της Τ.Κ Υψηλού Χωριού, με απευθείας ανάθεση, ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

ΘΕΜΑ 13 : Διαγραφή παλαιών τραπεζικών λογαριασμών Πάγιας Προκαταβολής.  

ΘΕΜΑ 14 : Έγκριση επιχορήγησης της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρίας – Παράρτημα Φωκίδας, για την διεξαγωγή προληπτικών εξετάσεων.

Ο Πρόεδρος

Πολίτης Σταύρος