ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ” Εκτιμώμενης αξίας 2.181.451,61 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24% ), CPV : 45231300-8 «Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης »

  • Παρασκευή, 30 Ιουλίου 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ                                                                                                Αριθ. Πρωτ.: 7512

ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ                                                                        Λιδωρίκι, 30/07/2021

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ο Δήμαρχος Δωρίδος ενημερώνει ότι :

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό -δημόσια προσβάσιμο- χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr., του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ», προϋπολογισμού 2.705.000,00 Ευρώ. 

                    Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας δημόσιας σύμβασης καταχωρήθηκαν στο σχετικό ηλεκτρονικό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα, με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 182357 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr ) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

                                                                                                                            Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                                    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ