Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας (Ε.Ο.Ε.Σ.) ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ

Ο «Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας Ε.Ο.Ε.Σ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ», συνίσταται από Ευρωπαϊκούς και Μεσογειακούς Αυτοδιοικητικούς οργανισμούς, όλων των βαθμίδων, από Δημόσιες επιχειρήσεις ή οργανισμούς δημοσίου δικαίου (κατά την έννοια των Οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. 

Οργανώνεται ως αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, διεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 221 του ν. 3463/2006 και των άρθρων 741-784 του Αστικού Κώδικα, του Κανονισμού (ΕΚ) 1082/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό 1302/ 2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για τους Ε.Ο.Ε.Σ

Στόχοι

— Κύριος στόχος του Ε.Ο.Ε.Σ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ είναι η διαβίωση των λαών της Μεσογείου σε περιβάλλον διαρκούς ειρήνης και αειφόρου ανάπτυξης, οικονομικά αποτελεσματικής, κοινωνικά δίκαιης και περιβαλλοντικά βιώσιμης, με συνοχή και ασφάλεια των περιοχών τους.
— Τα επιμέρους καθήκοντα και οι λειτουργικοί στόχοι του ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ που συνεισφέρουν στην επίτευξη της αποστολής του είναι τα εξής:
• Η κοινή δράση και συνεργασία μεταξύ των μελών της.
• Ο σεβασμός σε όλα τα επίπεδα των αρχών της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της δικαιοσύνης, της ασφάλειας και της προστασίας του περιβάλλοντος.
• Η διευκόλυνση και την προαγωγή της διασυνοριακής, διακρατικής ή/και διαπεριφερειακής συνεργασίας, με στόχο την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μεταξύ των μελών της.
• Η υλοποίηση προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε), μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ή/και του Ταμείου Συνοχής.
• Η υλοποίηση δράσεων εδαφικής συνεργασίας μεταξύ των μελών της με ή χωρίς την οικονομική συνεισφορά της Ε.Ε.
• Η συνεργασία με επιστημονικά κέντρα και ιδρύματα που είναι εγκατεστημένα στις χώρες της Μεσογείου, με τους θεσμούς της Ε.Ε. και τους Διεθνείς Αυτοδιοικητικούς και μη οργανισμούς.
• Η ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειριών, προβολής και εφαρμογής επιτυχών πρακτικών μεταξύ των μελών της.
• Η πρόσβαση στην πληροφόρηση και την γνώση με την αξιοποίηση τραπεζών δεδομένων, νέων τεχνολογιών και την ανάπτυξη της κοινωνίας της πληροφορίας.
• Η έρευνα, την αναζήτηση, την διαφύλαξη, προβολή και αξιοποίηση του συνόλου της πολιτισμικής ταυτότητας των Λαών της Μεσογείου, στην κατεύθυνση της διασφάλισης του διαπολιτισμικού διαλόγου, της ανάπτυξης δεσμών φιλίας, συνεργασίας, σεβασμού και αποδοχής της διαφορετικότητας.
• Η ενίσχυση της συμμετοχής του Πολίτη και των φορέων των Τοπικών Κοινωνιών στο πλαίσιο της εδαφικής οικονομικής και κοινωνικής συνεργασίας μεταξύ των μελών της.

περισσότερα : www.amphictyony.gr


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ