ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου είναι υπεύθυνο για το σχεδιασμό, την οργάνωση και το συντονισμό των δράσεων που απαιτούνται για την πολιτική προστασία στην περιοχή του Δήμου, στο πλαίσιο του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού για την πρόληψη και αντιμετώπιση των φυσικών, τεχνολογικών και λοιπών καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, καθώς και την ενημέρωση του κοινού για τα ζητήματα αυτά.

Μεριμνά για την εφαρμογή των σχετικών προγραμμάτων, μέτρων και δράσεων συντονίζοντας τις απαραίτητες ενέργειες του δυναμικού και των μέσων που διαθέτει ο Δήμος για την αντιμετώπιση κάθε μορφής πιθανών καταστροφών, στο πλαίσιο του υφιστάμενου σχετικού σχεδιασμού ανά κατηγορία κινδύνου, ενώ ταυτόχρονα αναπτύσσει ένα δίκτυο συνεργασίας με όλους τους σχετικούς εμπλεκόμενους φορείς (αστυνομία, στρατό, πυροσβεστική κ.λ.π.) έτσι ώστε να υπάρχει ετοιμότητα σε περίπτωση ανάγκης.ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

πατήστε στην κάθε εικόνα για αναλυτικές οδηγίες

περισσότερα στο www.civilprotection.gr