Ανθής Ιωάννης του Δημητρίου

Σύντομο βιογραφικό

Γεννήθηκε στις 23/03/1964

Είναι παντρεμένος με τη Μαρία Καζανά και έχουν αποκτήσει τρία παιδιά.

Από το 1982 υπηρέτησε σε διάφορες μονάδες του ελληνικού στρατού απ’ όπου αποστρατεύτηκε με βαθμό Ταγματάρχη (Π.Ζ.) Ε.Α. το έτος 1998.

Από το 1998 έως το 2012 δραστηριοποιήθηκε στον επιχειρηματικό τομέα, και δημιούργησε αλυσίδα πέντε καταστημάτων λιανικής πώλησης γούνας και δερμάτινων ειδών, ένα κτηματομεσιτικό γραφείο και ένα γραφείο χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης.

Από το 2012 έως το 2014 ανέλαβε τη θέση του διευθυντή πωλήσεων και εμπορικού διευθυντή σε ανώνυμη εταιρεία ιατροτεχνικών προϊόντων και από τότε είναι σύμβουλος ακίνητης περιουσίας & χρηματοοικονομικών θεμάτων.

Στις 31/7/2020 μετά από την υπ’ αριθ. 7244 απόφαση του Δημάρχου Δωρίδος, προσλήφθηκε στη θέση του μετακλητού Γενικού Γραμματέα του Δήμου.


Αρμοδιότητες

1. Να προΐσταται του προσωπικού του Δήμου αμέσως μετά τον Δήμαρχο.
2. Να εισηγείται και να ενημερώνει το Δήμαρχο για θέματα που θεωρούνται επείγοντα και να συνεργάζεται μαζί του για την υπηρεσιακή τους προώθηση και επίλυση.
3. Να συνεργάζεται με τους Αντιδημάρχους για την υλοποίηση των πολιτικών αποφάσεων.
4. Να μεριμνά για την επεξεργασία από τις αρμόδιες υπηρεσίες των θεμάτων που είναι προς συζήτηση ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη ή έχουν ήδη συζητηθεί σε αυτά, καθώς και να τα υποστηρίζει ενώπιον των ανωτέρω οργάνων, εφόσον κρίνεται απαραίτητο από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ή της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
5. Να παρακολουθεί τη διαδικασία εφαρμογής των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.
6. Να παρέχει οδηγίες, να δίνει κατευθύνσεις και γενικότερα, να συντονίζει τις υπηρεσίες του Δήμου κατά την άσκηση του έργου τους.
7. Να υπογράφει τις αποφάσεις χορήγησης πάσης φύσεως αδειών με ή χωρίς αποδοχές και τις μετακινήσεις εκτός έδρας στο εσωτερικό και εξωτερικό όλων των υπαλλήλων του Δήμου.
8. Να ασκεί άμεσο έλεγχο και εποπτεία στο Γραφείο Κίνησης και να υπογράφει όλα τα έγγραφα κίνησης των οχημάτων και προμήθειας καυσίμων (Δελτία κινήσεως -διαταγές πορείας, εντολές προμήθειας καυσίμων κλπ).
9. Να παραλαμβάνει κάθε είδος εγγράφων και κοινοποιήσεις δικαστικής φύσεως από πολίτες, όργανα της δημοτικής διοίκησης και υπηρεσίες και δικαστικούς επιμελητές.
10. Να υπογράφει όλα τα έγγραφα και τις αποφάσεις, σε ότι αφορά στο Γραφείο Δημοτικής Κατάστασης του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου καθώς και στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού.
11. Να μεριμνά για την έγκαιρη ετοιμασία των περιοδικών απολογισμών δράσης του Δήμου, σύμφωνα προς τα αντίστοιχα προγράμματα ή τις συγκεκριμένες αποφάσεις και να ενημερώνει σχετικά το Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
12. Να προβαίνει στην μελέτη και εισήγηση μέτρων για τη βελτίωση και προαγωγή των λειτουργιών του Δήμου.
13. Να μεριμνά για την συνεχή βελτίωση και την αποτελεσματικότητα της δράσης των υπηρεσιών του Δήμου, την προσαρμογή της λειτουργίας του στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και τη βελτίωση της απόδοσης του σχετικού στελεχιακού δυναμικού και των τεχνικών μέσων του Δήμου.
14. Να οργανώνει κάθε νέα υπηρεσία που δημιουργείται στο Δήμο.
15. Να συγκαλεί, όποτε κρίνει σκόπιμο τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων και Αυτοτελών Τμημάτων για τον απολογισμό του υλοποιηθέντος έργου και τον προγραμματισμό νέου.
16. Να ελέγχει την εισερχόμενη στο Δήμο αλληλογραφία, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Διοικητικού.

β). Ο Γενικός Γραμματέας υπογράφει όλα τα υπηρεσιακά έγγραφα αρμοδιότητάς του.

Επιπλέον ανατίθεται στο Γενικό Γραμματέα η υπογραφή των ακόλουθων εγγράφων:

1. Όλων των υπηρεσιακών εγγράφων προς το Υπηρεσιακό Συμβούλιο για προαγωγές υπαλλήλων, επιλογή προϊσταμένων, ενστάσεις, διαθεσιμότητα, μετατάξεις και λοιπά.
2. Των αποφάσεων που αφορούν μισθολογικές αλλαγές προσωπικού, τα έγγραφα προς την Επιθεώρηση Εργασίας (ωράρια εργασίας κ.ά.), οικειοθελείς αποχωρήσεις κ.ά.
3. Των εγγράφων αποστολής στα Υπουργεία, στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, στις Περιφέρειες και άλλους δημόσιους φορείς.
4. Των εγγράφων εισηγήσεων προς το Δήμαρχο και τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
5. Τις συμβάσεις προσωπικού ορισμένου χρόνου (δίμηνα, πεντάμηνα, οκτάμηνα κ.ά.), συμβάσεις πρακτικής άσκησης, βεβαιώσεις πρακτικής κ.ά.
6. Των εσωτερικών εγκυκλίων για την καλύτερη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.
7. Όλα τα έγγραφα προς τη Νομική Υπηρεσία για την έκδοση γνωμοδοτήσεων.

γ). Οι αρμοδιότητες του Γενικού Γραμματέα εκτελούνται σύμφωνα με τις διοικητικές διαδικασίες, όπως αυτές προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις. Στο πλαίσιο άσκησης των ανωτέρω αρμοδιοτήτων του, ο Γενικός Γραμματέας οφείλει προηγουμένως να ενημερώνει το Δήμαρχο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ