Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού«κάτω των ορίων» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα -από οικονομική άποψη- προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την προμήθεια με τίτλο: «Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ:Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων Δήμου Δωρίδος (ΥΑ 4748/20-02-2018)». (CPV: 34142000-4, 16000000-5), εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 207.096,78€ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ποσό 49.703,22€, ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 256.800,00€

  • Τετάρτη, 31 Μαρτίου 2021