ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ

  • Δευτέρα, 13 Απριλίου 2020

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ –Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Τεχνικές προδιαγραφές

ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΟΙΚΤΟΣ 2020 – ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2020 – 2021

ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΟΙΚΤΟΣ 2020 – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ

6ΙΞΟΩ9Ζ-ΩΟ7 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΥΣΙΜΑ 2020-2022 ΟΡΘΗ