Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 03 Οκτωβρίου 2018

  • Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ
Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού,
Διοικητικής Μέριμνας και
Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Ταχ. Δ/νση: Λιδωρίκι
Ταχ. Κώδικας: 330 53
Πληροφορίες: Χ. Μπάκας
Τηλέφωνο: 22660 22066
FAX: 22660 22393

Λιδωρίκι, 28 Σεπτεμβρίου 2018
Αριθ. Πρωτ.: 9077

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου».
Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δωρίδος στο Λιδωρίκι, στις 03
Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα
παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Αποδοχή παραίτησης της κυρίας Θωμοπούλου Μαρίας από τακτικό μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο
Δωρίδος». (Εισηγητής: Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Δωρίδος – Δημοτικός
Σύμβουλος, κ. Μάμμαλης Ιωάννης)
2. Έγκριση και παραλαβή της υπ’ αριθ. 10/2018 μελέτης με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Τ.Κ. ΠΑΝΟΡΜΟΥ» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου. (Εισηγητής:
Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Προγραμματισμού, κ. Φάκος Χαράλαμπος)
3. Έγκριση και παραλαβή της υπ’ αριθ. 11/2018 μελέτης (2 η επικαιροποίηση της υπ’ αριθ.
44/2010) με τίτλο: <<ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΒΡΥΣΗΣ «ΔΕΣΗ» Τ.Κ. ΚΡΙΑΤΣΙΟΥ>> και
καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου. (Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος
Προγραμματισμού, κ. Φάκος Χαράλαμπος)
4. Έγκριση και παραλαβή της υπ’ αριθ. 12/2018 μελέτης με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του
έργου. (Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Προγραμματισμού, κ. Φάκος
Χαράλαμπος)
5. Έγκριση υποβολής πρότασης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020
μέτρο 19: «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD)- LEADER»
ΠΑΑ 2014-2020 Υπομέτρο 19.2 «Στήριξη Υλοποίησης Δράσεων των Στρατηγικών
Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», Δράση
19.2.5 «Παρεμβάσεις για τη βελτίωση υποδομών στον πρωτογενή τομέα» με τίτλο
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΚ ΓΛΥΦΑΔΑΣ». (Εισηγητής: Εντεταλμένος
Δημοτικός Σύμβουλος Προγραμματισμού, κ. Φάκος Χαράλαμπος)
6. Έγκριση υποβολής πρότασης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Αναπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020
μέτρο 19: «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD)- LEADER»
ΠΑΑ 2014-2020 Υπομέτρο 19.2 «Στήριξη Υλοποίησης Δράσεων των Στρατηγικών
Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», Δράση
19.2.5 «Παρεμβάσεις για τη βελτίωση υποδομών στον πρωτογενή τομέα» με τίτλο
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΚ ΠΑΝΟΡΜΟΥ». (Εισηγητής: Εντεταλμένος
Δημοτικός Σύμβουλος Προγραμματισμού, κ. Φάκος Χαράλαμπος)
7. Έγκριση υποβολής πρότασης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020
μέτρο 19: «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD)- LEADER»
ΠΑΑ 2014-2020 Υπομέτρο 19.2 «Στήριξη Υλοποίησης Δράσεων των Στρατηγικών
Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», Δράση
19.2.4 «Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές» με τίτλο
<<ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΒΡΥΣΗΣ «ΔΕΣΗ» Τ.Κ. ΚΡΙΑΤΣΙΟΥ>>. (Εισηγητής: Εντεταλμένος
Δημοτικός Σύμβουλος Προγραμματισμού, κ. Φάκος Χαράλαμπος)
8. Έγκριση υποβολής πρότασης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020
μέτρο 19: «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD)- LEADER»
ΠΑΑ 2014-2020 Υπομέτρο 19.2 «Στήριξη Υλοποίησης Δράσεων των Στρατηγικών
Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», Δράση
19.2.5 «Παρεμβάσεις για τη βελτίωση υποδομών στον πρωτογενή τομέα» με τίτλο
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΜΩΝ ΑΠΟ Α) ΛΙΔΩΡΙΚΙ ΘΕΣΗ ΒΑΡΟΥΣΙ ΠΡΟΣ ΔΕΝΔΡΟ Β)
ΕΠΑΡΧ. ΟΔΟΣ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ-ΛΕΥΚΑΔΙΤΙΟΥ ΠΡΟΣ ΔΕΝΔΡΑΚΙΑ». (Εισηγητής: Εντεταλμένος
Δημοτικός Σύμβουλος Προγραμματισμού, κ. Φάκος Χαράλαμπος)
9. Έγκριση υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Φιλόδημος I
(πρόσκληση II με αριθ. πρωτ. 18341/10-05-2018 και 1 η τροποποίηση αυτής με αριθ.
πρωτ. 50453/21.09.2018), στον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση των βασικών
περιβαλλοντικών υποδομών και ιδίως αυτών της επεξεργασίας των λυμάτων», για την
ένταξη του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΕΥΠΑΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ», έγκριση ειδικού προϋπολογισμού μελέτης και των όρων
Δημοπράτησης. (Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Προγραμματισμού, κ.
Φάκος Χαράλαμπος)
10. Υποβολή Αίτησης Χρηματοδότησης στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι – Άξονας
Προτεραιότητας: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» με τίτλο:
«Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος
για ανθρώπινη κατανάλωση» για την ένταξη του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ». (Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός
Σύμβουλος Προγραμματισμού, κ. Φάκος Χαράλαμπος)
11. Έγκριση 1 ου & Τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο:
«Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών δρόμων Τ.Κ. Λιδωρικίου, Δ.Ε. Λιδωρικίου» και αριθμό
μελέτης 06/2017. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ζέτος Παναγιώτης)
12. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Δωρίδος οικονομικού έτους
2018 και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων τρέχοντος έτους.
(Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Προγραμματισμού, κ. Φάκος Χαράλαμπος)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ