ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την εκτέλεση εργασίας

  • Τρίτη, 08 Μαρτίου 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Ευπάλιο,   8/3/2016
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ                                                    Αριθ.Πρωτ. 2481
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για την εκτέλεση της εργασίας
«ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ Δ.Ε.ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ»

Ο Δήμος Δωρίδος, θα προχωρήσει στην επιλογή αναδόχου για την με απευθείας ανάθεση εκτέλεση της εργασίας «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ Δ.Ε.ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ» προϋπ. € 22.000,00 με το ΦΠΑ ,με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εργολάβοι αποκομιδής απορριμμάτων να εκδηλώσουν ενδιαφέρον μέχρι τις 17/3/2016 , ημέρα Πέμπτη, και ώρα 12:00, υποβάλλοντας σχετική σφραγισμένη οικονομική προσφορά και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, στα γραφεία του Δήμου Δωρίδος (Δημαρχείο Ευπαλίου, 33 056 ΕΥΠΑΛΙΟ).

Δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις ή κοινοπραξίες ή υπό σύσταση κοινοπραξίες των ανωτέρω, τα οποία:
• δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στην παροχή υπηρεσιών με αυτές του παρόντος διαγωνισμού (αποκομιδής απορριμμάτων)
• είναι κάτοχοι άδειας συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας τουλάχιστον για την κατηγορία 20 «Δημοτικά απόβλητα και παρόμοια απόβλητα από βιομηχανίες και ιδρύματα περιλαμβανομένων μερών χωριστά συλλεγέντων» και
• διαθέτουν τον κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό – απορριμματοφόρα, τουλάχιστον 3 για την εργασία αυτή, εκ των οποίων το ένα όχημα θα είναι μικρού μεγέθους μέγιστης χωρητικότητας μέχρι έξι (6) μ3 με δυνατότητα πρόσβασης σε στενά σημεία των οικισμών των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου.

Μαζί με την προσφορά τους θα πρέπει να υποβάλλουν και τα παρακάτω δικαιολογητικά συμμετοχής:
1. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του ή Βεβαίωση έναρξης άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
2.Αδεια συλλογής και μεταφοράς απορριμμάτων του άρθρου 4 της παρούσας.
3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, που θα έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις.
4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, που θα έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.
5. Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986, στις οποίες θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού και στις οποίες ο υποψήφιος (ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του) θα δηλώνει ότι:
• Δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, συνδιαλλαγή ή σε άλλη ανάλογη διαδικασία και ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, συνδιαλλαγής ή σε άλλη ανάλογη διαδικασία.
• Εφόσον πρόκειται για συνεταιρισμό, ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
• Μέχρι και την ημέρα υποβολής της Προσφοράς ο Υποψήφιος (εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο) ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί του δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας (Ως νόμιμοι εκπρόσωποι του υποψηφίου νοούνται οι διαχειριστές της ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ και ΙΚΕ, και ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων / Εντεταλμένος Σύμβουλος της ΑΕ),
• Δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.
• Δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.
• Το μηχανολογικό εξοπλισμό που διαθέτει.
• Σε περίπτωση που ανακηρυχθεί Ανάδοχος της σύμβασης, θα προσκομίσει για τη σύναψή της εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τη σχετική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά Κατακύρωσης.

6.Σφραγισμένο φάκελο με τίτλο Οικονομική προσφορά για την εργασία «Αποκομιδή και μεταφορά απορριμμάτων από Δ.Ε. Βαρδουσίων » στον οποίο οι συναγωνιζόμενοι θα προσφέρουν μειοδοτική τιμή κατ΄ αποκοπή.
7. Ο ανάδοχος οφείλει να αναφέρει στην προσφορά του σε χωριστό κεφάλαιο λεπτομερώς τα παρακάτω στοιχεία του άρθρου 68 του Ν. 3863/15-7-2010 (ΦΕΚ 115 τ.Α’), ήτοι:
1. Τον αριθμό των εργαζομένων
2. Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας
3. Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία υπάγονται ο εργαζόμενοι
4. Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των εργαζομένων
5. Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά.
Ο Ανάδοχος πρέπει, με ποινή αποκλεισμού, να εξειδικεύει σε χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς του τα ως άνω στοιχεία. Στην προσφορά του πρέπει να υπολογίζει εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών του, των αναλωσίμων, του εργολαβικού του κέρδους και των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων. Επιπροσθέτως, οφείλει να επισυνάπτει στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι.
8. Σε περίπτωση υποψηφιότητας νομικού προσώπου ή ένωσης ή κοινοπραξίας απαιτείται η υποβολή των νομιμοποιητικών εγγράφων τους.

Δικαιολογητικά κατακύρωσης:

1.τις απαραίτητες άδειες κυκλοφορίας, ΚΤΕΟ και ασφάλιση του μηχανολογικού εξοπλισμού.
2.Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας, Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
3.Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
4.Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
5.Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο Υποψήφιος θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.
6.Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο Υποψήφιος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες και την παραλαβή της σχετικής τεχνικής περιγραφής της εργασίας και εντύπου προσφοράς, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2634 3 50015 , αρμόδια κα Παρθενία Μηλιώνη.
Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στους πίνακες ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου (Λιδωρίκι) και των Δημοτικών Ενοτήτων Ευπαλίου-Βαρδουσίων-Τολοφώνος.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ