Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

  • Τρίτη, 01 Δεκεμβρίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΦΩΚΙΔΑΣ                    Λιδωρίκι  1  Δεκεμβρίου 2015
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ                    Αριθ.Πρωτ. : 13672
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.

2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’)

3.Τις υπ’αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011, ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23.11.2011, ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19.9.2012 Εγκυκλίους του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

4. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση των κατωτέρω επιτροπών του Δήμου Δωρίδος, για το έτος 2016:

ü       Επιτροπή παραλαβής έργων (άρθρου 15 Π.Δ. 171/87) η δαπάνη των οποίων δεν υπερβαίνει το ποσό των 5.869,41 € (χωρίς ΦΠΑ), για το έτος 2016 (Δύο (2) Δημοτικοί Σύμβουλοι με τους αναπληρωτές-απόφαση Δ.Σ.).

ü       Επιτροπή παραλαβής έργων δαπάνης από 5.869,41 χωρίς ΦΠΑ  έως 10.271,46 χωρίς ΦΠΑ, για το έτος 2016 (Δύο (2) Δημοτικοί Σύμβουλοι με τους αναπληρωτές-απόφαση Δ.Σ.).

ü        Επιτροπή παραλαβής εργασιών ή μεταφορών (άρθρου 67 Π.Δ. 28/80), για το έτος 2016 (‘Ενας (1) Δημοτικός Σύμβουλος και αναπληρωτής – απόφαση Δ.Σ./ δύο (2) Δημοτικοί υπάλληλοι με τους αναπληρωτές-απόφαση Δημάρχου).

ü        Επιτροπή Δημοτικών Υπαλλήλων, για την παραλαβή προμήθειας υλικών (άρθρου  28 ΕΚΠΟΤΑ) ,για το έτος 2016 (Τρεις (3) δημοτικοί υπάλληλοι με τους αναπληρωτές –απόφαση Δ.Σ.).

ü       Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών, ( άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ), για το έτος 2016 (Τρεις (3) δημοτικοί υπάλληλοι με τους αναπληρωτές –απόφαση Ο.Ε.).

ü       Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών / Αξιολόγησης υπηρεσιών, για το έτος 2016 (Τρεις (3) δημοτικοί σύμβουλοι με τους αναπληρωτές –απόφαση Ο.Ε.)..

ü       Επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων (π.δ. 270/1981), για το έτος 2016 (Ο Δήμαρχος και δύο (2) δημοτικοί σύμβουλοι , ως τακτικά μέλη και  αναπληρωτές –απόφαση Δ.Σ.).

Γνωστοποιούμε ότι την  7η Δεκεμβρίου 2015 ,ημέρα Δευτέρα , ώρα έναρξης 10:00 π.μ. (για την κλήρωση της πρώτης επιτροπής) ,θα διεξαχθεί κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν  τις αναφερόμενες παραπάνω επιτροπές.

(Η διαδικασία κλήρωσης για την κάθε επιτροπή θα ξεκινά αμέσως μετά την ολοκλήρωση της προηγούμενης , με τη σειρά που αναγράφονται στην παρούσα ανακοίνωση).

Η κλήρωση για την ανάδειξη της κάθε, ως άνω, επιτροπής θα διενεργηθεί από τον Διευθυντή Διοικητικού  του Δήμου Δωρίδος,  Επαμεινώνδα Γουργουλέτη , ενώπιον των υπαλλήλων του Δήμου Δωρίδος, Γεωργίου Κελαϊδώνη και Θεοδώρου Τσώνου, στο Λιδωρίκι (γραφείο Δ/νσης Διοικητικού Δήμου Δωρίδος).

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο χώρο ανακοινώσεων  του Δήμου Δωρίδος στο Λιδωρίκι (στο κτίριο που στεγάζεται και εδρεύει  η Δ/νση Διοικητικού ) και  να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του.

Ο Διευθυντής

Επαμεινώνδας  Γουργουλέτης