Ρύθμιση οφειλών

  • Τρίτη, 21 Απριλίου 2015

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Διεύθυνση       :   330 56  ΕΥΠΑΛΙΟ

Πληροφορίες    :  Ξεν. Δ. Χασούρας

Τηλέφωνο        :  2634 3 50013

Fax                    :  2634 0 51228

e-mail               :  [email protected]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος ΔΩΡΙΔΟΣ, στα πλαίσια του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32/21.03.2015 τεύχος Α’) «Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας», ανακοινώνει τη ρύθμιση οφειλών που θα έχουν βεβαιωθεί έως τις 26.5.2015, συμπεριλαμβανομένων των οφειλών που προκύπτουν από εισφορά σε χρήμα ή τη μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα των προς ένταξη ή και των ήδη ενταγμένων ιδιοκτησιών, σύμφωνα με το ν. 1337/1983.

Στον ανωτέρω Νόμο ορίζεται ως προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την υπαγωγή στη ρύθμιση, η 26η Μαΐου 2015 (άρθρο 6 παρ. 1 Ν. 4321/2015).

Συγκεκριμένα:

Α. Στη ρύθμιση του Ν. 4321/2015 υπάγεται το σύνολο των οφειλών που θα έχουν βεβαιωθεί έως τις 26.5.2015 προς ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών, συμπεριλαμβανομένων των οφειλών που προκύπτουν από εισφορά σε χρήμα ή τη μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα των προς ένταξη ή και των ήδη ενταγμένων ιδιοκτησιών, σύμφωνα με το ν. 1337/1983.

Β. Οι οφειλές δύνανται να καταβληθούν εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν.

Γ. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση του άρθρου 1 του Ν. 4321/2015 πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επομένων μηνών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση.

Δ. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των είκοσι (20) ευρώ.

Με την παρέλευση της ως άνω ημερομηνίας (26.05.2015), για τους οφειλέτες που δεν έχουν υποβάλλει αίτηση, θα ενεργοποιηθούν οι διαδικασίες αναγκαστικής είσπραξης των οφειλομένων ποσών, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις των άρθρων 10-62 του ΝΔ 356/74 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του  Ν. 4174/13, ΦΕΚ-170 Α/26-7-13 όπως ισχύουν σήμερα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τμήμα εσόδων του Δήμου ΔΩΡΙΔΟΣ (Υπεύθυνοι Επικοινωνίας κ. ΛΥΡΗΣ ΔΗΜΟΣ τηλ. 2634350018, ΤΣΟΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ τηλ. 2266350309 και κ. ΜΠΑΚΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 2266350020).

Με εντολή Δημάρχου

Ο Προϊστάμενος Ξενοφ. Δ. Χασούρας

ΤΕ17 Δ/Λ