Ανακοίνωση: ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών

  • Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2015


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Λιδωρίκι 19 Ιανουαρίου 2015
Αρ. Πρωτ. 451
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.
2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’)
3.Τιςυπ’αριθ.ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011, ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23.11.2011,& ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19.9.2012 Εγκυκλίους του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών/αξιολόγησης Υπηρεσιών του Δήμου Δωρίδος (για το έτος 2015), έργο της οποίας είναι α) η διενέργεια και αξιολόγηση των διαγωνισμών Υπηρεσιών , β) η υποβολή γνωμοδοτήσεων για θέματα που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των συμβάσεων ή για θέματα που προβλέπουν οι διατάξεις του Π.Δ. 28/1980.
Γνωστοποιούμε ότι την 23η Ιανουαρίου 2015 ,ημέρα Παρασκευή , ώρα 11:00 π.μ. ,θα διεξαχθεί κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν την ανωτέρω επιτροπή (μεταξύ των μελών της Οικονομικής Επιτροπής).
Η κλήρωση για την ανάδειξη της ως άνω, επιτροπής θα διενεργηθεί από τον Διευθυντή Διοικητικού του Δήμου Δωρίδος, Επαμεινώνδα Γουργουλέτη , ενώπιον των υπαλλήλων του Δήμου Δωρίδος, Γεωργίου Κελαϊδώνη και Κωνσταντίνου Κρικέλα στο Λιδωρίκι (γραφείο Δ/νσης Διοικητικού Δ. Δωρίδος).
Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Δωρίδος στο Λιδωρίκι (στο κτίριο που στεγάζεται η Δ/νση Διοικητικού)και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του.

Ο Διευθυντής Διοικητικού
Γουργουλέτης Επαμεινώνδας