ΤΟΕΒ ΜΟΡΝΟΥ: Καθαρισμός των αρδευτικών διωρύγων

  • Δευτέρα, 01 Δεκεμβρίου 2014

ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ
ΠΕΔΙΑΔΟΣ ΜΟΡΝΟΥ Μανάγουλη, 27/11/2014
Αριθμ. Πρωτ.: 269

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Τ.Ο.Ε.Β. Πεδιάδος Μόρνου γνωρίζει στους κτηματίες – μέλη του ότι:
Με το υπ’ αρ. 4079/139343/20Β1/464/5-11-2014 έγγραφο του Α΄ Τμήματος της Διεύθυνσης Τεχνικών Μελετών & Κατασκευών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εντέλλεται η ανάδοχος εταιρεία του έργου «Δίκτυο Ανοικτών Διωρύγων Πεδιάδος Μόρνου» να προβεί στον καθαρισμό των αρδευτικών διωρύγων πλην των θέσεων που έχουν επιχωματωθεί από τους καλλιεργητές για απόκτηση πρόσβασης στις ιδιοκτησίες τους, προκειμένου στη συνέχεια να επακολουθήσει η δοκιμαστική λειτουργία τους. Επίσης με το ίδιο έγγραφο, παρακαλείται ο Οργανισμός μας να μεριμνήσει για τον καθαρισμό των διωρύγων στις θέσεις πρόσβασης στις ιδιοκτησίες των καλλιεργητών.
Το Δ.Σ., στο πλαίσιο της γενικότερης εκφρασμένης άποψής του για επίσπευση της ολοκλήρωσης του έργου με ασφάλεια και λειτουργικότητα, μετά και από σχετική συζήτηση του θέματος στην πρόσφατη Γεν. Συνέλευση του Οργανισμού και συνεκτιμώντας, αφ’ ενός μεν την παραπάνω παράκληση του ΥπΑΑΤ και αφ’ ετέρου την επί χρόνια ομηρία των κτηματιών λόγω της προβληματικής εκτέλεσης του ως άνω έργου, αποφάσισε να διευκολύνει με κάθε προσφερόμενο τρόπο τον καθαρισμό και τη δοκιμή των διωρύγων ώστε να διαπιστωθούν επιτέλους τα όποια προβλήματα παρουσιάζουν αυτές.
Προς τούτο ο έγκαιρος καθαρισμός των διωρύγων μπορεί να γίνει είτε με φροντίδα των ιδίων των κτηματιών άμεσα και σε κάθε περίπτωση το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2014, είτε με φροντίδα του Οργανισμού.
Ο Οργανισμός, μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας δηλαδή μετά την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2014 θα προβεί στον καθαρισμό των διωρύγων από τις επιχωματώσεις σε όσα σημεία δεν έχουν καθαριστεί από τους εμπλεκόμενους κτηματίες με χρέωση στη συνέχεια των κτηματιών αυτών.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

Καραμπάρπας Βασίλειος