Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 12 Αυγούστου 2014

  • Τρίτη, 12 Αυγούστου 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού,
Διοικητικής Μέριμνας και
Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Ταχ. Δ/νση: Λιδωρίκι
Ταχ. Κώδικας: 330 53
Πληροφορίες: Χ. Μπάκας
Τηλέφωνο: 2266 0 22066
FAX: 2266 0 22393

Λιδωρίκι, 8 Αυγούστου 2014
Αριθ. Πρωτ.: 11462

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου».

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δωρίδος στο Λιδωρίκι στις 12 Αυγούστου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Ένταξη στο ΕΣΠΑ του έργου κατασκευής Μονάδας επεξεργασίας στερεών αποβλήτων (εργοστάσιο κομποστοποίησης) και χώρος υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) Ν. Φωκίδας / Μεταφορά και εναπόθεση απορριμμάτων απάντων Δ.Ε. Δήμου Δωρίδος. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
2.Τριμηνιαίες εκθέσεις (Α΄ & Β΄ τριμήνου 2014), για τα αποτελέσματα της εκτέλεσης του προϋπολογισμού. (Εισηγητής: Δημοτικός Υπάλληλος Λάμπος Παναγιώτης)
3.Σύσταση επιτροπής παραλαβής επιμετρητικών στοιχείων του έργου: «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης αμιαντοσωλήνων των Δ.Δ. του Δήμου Δωρίδος», με αριθ. μελέτης 69/2008. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
4.Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Έργου (Α.Π.Ε.) με τίτλο «Επεκτάσεις εσωτερικών δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Βαρδουσίων», με αριθ. μελέτης 2/2013. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
5.Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Έργου (Α.Π.Ε.) με τίτλο «Αντικατάσταση στέγης Ξενώνα Τ.Κ. Δάφνου Δ.Ε. Λιδωρικίου», με αριθ. μελέτης 19/2013. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
6.Έγκριση Απολογισμών Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Δωρίδος οικονομικού έτους 2013. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας – Δημοτικός Σύμβουλος Λώλος Γεώργιος)
7.Ορισμός Δικηγόρου για την εξώδικη αντιμετώπιση νομικών ζητημάτων σε σχέση με τη δημιουργία του Μητρώου Κοινωφελών Περιουσιών του Δήμου Δωρίδος. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ