Ανακοίνωση

  • Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Λιδωρίκι 10 Δεκεμβρίου 2013
Αρ. Πρωτ. 17142

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.
2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’)
3.Τιςυπ’αριθ.ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011,ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23.11.2011, ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19.9.2012 Εγκυκλίους του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση των κατωτέρω επιτροπών:
Α. Επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών, έτους 2014, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ
Β. Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών, έτους 2014, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 28 του ΕΚΠΟΤΑ
Γ. Επιτροπής Παραλαβής Εργασίας ή Μεταφοράς, έτους 2014, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 67 του Π.Δ. 28/80
Δ. Επιτροπής παραλαβής έργων, έτους 2014 (Π.Δ. 171/87)
Ε. Επιτροπής για τη διενέργεια δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου Δωρίδος για το έτος 2014.

Γνωστοποιούμε ότι την 18η Δεκεμβρίου 2013 ,ημέρα Τετάρτη , ώρα έναρξης 10:00 π.μ. ,θα διεξαχθεί κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν τις κατωτέρω επιτροπές (Η διαδικασία κλήρωσης για την κάθε επιτροπή θα ξεκινά αμέσως μετά την ολοκλήρωση της προηγούμενης , με τη σειρά που αναγράφονται στην παρούσα ανακοίνωση ) :
Α. Επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών, έτους 2014, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ
Β. Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών, έτους 2014, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 28 του ΕΚΠΟΤΑ
Γ. Επιτροπής Παραλαβής Εργασίας ή Μεταφοράς, έτους 2014, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 67 του Π.Δ. 28/80
Δ. Επιτροπής παραλαβής έργων, έτους 2014 (Π.Δ. 171/87)
Ε. Επιτροπής για τη διενέργεια δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου Δωρίδος για το έτος 2014.

Η κλήρωση για την ανάδειξη της κάθε, ως άνω, επιτροπής θα διενεργηθεί από τον Διευθυντή Διοικητικού του Δήμου Δωρίδος, Επαμεινώνδα Γουργουλέτη , ενώπιον των υπαλλήλων του Δήμου Δωρίδος, Γεωργίου Κελαϊδώνη και Θεόδωρου Τσώνου. Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου Δωρίδος και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του.

Ο Διευθυντής
Επαμεινώνδας Γουργουλέτης