Περίληψη Διακήρυξης πρόχειρου δημόσιου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο «Αποκομιδή και μεταφορά απορριμμάτων από Δ.Ε. Ευπαλίου ,Δ.Ε. Βαρδουσίων και Τ.Κ. Γλυφάδας, Τ.Κ. Ελαίας και οικισμών Χάνια και Σπηλιά Τ.Κ. Τριζονίων».

  • Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

Λιδωρίκι , 17 Οκτωβρίου 2013
Αρ. Πρωτ: 14616

Περίληψη Διακήρυξης πρόχειρου δημόσιου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο «Αποκομιδή και μεταφορά απορριμμάτων από Δ.Ε. Ευπαλίου ,Δ.Ε. Βαρδουσίων και Τ.Κ. Γλυφάδας, Τ.Κ. Ελαίας και οικισμών Χάνια και Σπηλιά Τ.Κ. Τριζονίων».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πρόχειρο δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την εκτέλεση εργασίας με τίτλο «Αποκομιδή και μεταφορά απορριμμάτων από Δ.Ε. Ευπαλίου ,Δ.Ε. Βαρδουσίων και Τ.Κ. Γλυφάδας, Τ.Κ. Ελαίας και οικισμών Χάνια και Σπηλιά Τ.Κ. Τριζονίων», σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 28/80 ,του Ν. 3463/06 ,του Ν.3731/08 ,για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της παραπάνω εργασίας, προϋπολογισμού 67.800,00 € με το ΦΠΑ.

Η παραλαβή των προσφορών θα γίνεται μέχρι την 24η Οκτωβρίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. , στο Δήμο Δωρίδος (Γραφείο Πρωτοκόλλου- Δημαρχείο Ευπαλίου, 33 056 Ευπάλιο).

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια την 24η Οκτωβρίου 2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 , στα γραφεία του Δήμου Δωρίδος στο Ευπάλιο από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου κατά τη συνεδρίαση της οποίας θα γίνει και η επιλογή του αναδόχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 28/1980.

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί επί ποινή αποκλεισμού εργολάβοι αποκομιδής απορριμμάτων οι οποίοι είναι κάτοχοι άδειας συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας τουλάχιστον για την κατηγορία 20 «Δημοτικά απόβλητα και παρόμοια απόβλητα από βιομηχανίες και ιδρύματα περιλαμβανομένων μερών χωριστά συλλεγέντων» και οι οποίοι διαθέτουν τον κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό – απορριμματοφόρα, τουλάχιστον 3 για την εργασία αυτή, εκ των οποίων το ένα όχημα θα είναι μικρού μεγέθους μέγιστης χωρητικότητας μέχρι έξι (6) μ3 με δυνατότητα πρόσβασης σε στενά σημεία των οικισμών των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου.

Με την εγκατάσταση στο έργο, τα οχήματα του αναδόχου θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με τις απαραίτητες άδειες κυκλοφορίας, να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ και να είναι ασφαλισμένα, καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, όπως ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία.

Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλλουν τα εξής:

1.Βεβαίωση έναρξης άσκησης επαγγέλματος θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
2.Ακριβές φωτοαντίγραφο άδειας συλλογής και μεταφοράς απορριμμάτων του άρθρου 4 της διακήρυξης.
3.Φορολογική ενημερότητα.
4.Ασφαλιστική ενημερότητα.
5.Σφραγισμένο φάκελο με τίτλο Οικονομική προσφορά για την εργασία «Αποκομιδή και μεταφορά απορριμμάτων από Δ.Ε. Ευπαλίου ,Δ.Ε. Βαρδουσίων και Τ.Κ. Γλυφάδας, Τ.Κ. Ελαίας και οικισμών Χάνια και Σπηλιά Τ.Κ. Τριζονίων» στον οποίο οι συναγωνιζόμενοι θα προσφέρουν μειοδοτική τιμή κατ΄ αποκοπή σε δικό τους έγγραφο.

Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% του προϋπολογισμού (χωρίς ΦΠΑ), ήτοι ποσού 1.200 ευρώ.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τον αρμόδιο υπάλληλο κ. Ιωάννη Σταθόπουλο στο τηλέφωνο 2266031100 και fax 2266032323.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Γεώργιος Νικ. Καπεντζώνης