ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση υποδομών ύδρευσης Τ.Κ.Στίλιας Δ.Ε.Λιδωρικίου».

  • Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

Δ/νση : Ευπάλιο Τ.Κ. 33 056

Ευπάλιο 18/10/2013
Αριθ.Πρωτ. 14680

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την εκτέλεση του έργου
«Συντήρηση υποδομών ύδρευσης Τ.Κ.Στίλιας Δ.Ε.Λιδωρικίου».

Η οικονομική επιτροπή του Δήμου Δωρίδος, θα προχωρήσει στην επιλογή αναδόχου για την με απευθείας ανάθεση εκτέλεση του έργου «Συντήρηση υποδομών ύδρευσης Τ.Κ.Στίλιας Δ.Ε.Λιδωρικίου» προϋπ. € 6.700,00 με το ΦΠΑ ,με κριτήριο την συμφερότερη προσφορά , με ποσοστό έκπτωσης επί του προϋπολογισμού του έργου.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι Ε.Δ.Ε. να εκδηλώσουν ενδιαφέρον μέχρι τις 25/10/2013 , ημέρα Παρασκευή, υποβάλλοντας σχετική σφραγισμένη οικονομική προσφορά και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, στα γραφεία του Δήμου Δωρίδος (Δημοτική Ενότητα Ευπαλίου), υπεύθυνη κα Π. Μηλιώνη.

Δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση έχουν Εργολάβοι Δημοσίων ‘Εργων (κ’Εμπειροτέχνες), οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία για την εκτέλεση έργων, οι οποίοι μαζί με την προσφορά τους θα πρέπει να υποβάλλουν και τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Εργοληπτικό πτυχίο ή πιστοποιητικό εμπειροτέχνη
Φορολογική ενημερότητα
Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ
Πιστοποιητικά εκπλήρωσης των οικονομικών υποχρεώσεων προς τις επαγγελματικές εργοληπτικές ενώσεις
Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση , αναγκαστική διαχείριση ούτε τους έχει επιβληθεί ποινή που να τους στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε δημοπρασίες δημοσίων έργων.

Για περισσότερες πληροφορίες και την παραλαβή της σχετικής τεχνικής περιγραφής του έργου και εντύπου προσφοράς, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2634 3 50015 κα Παρθενία Μηλιώνη.
Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στους πίνακες ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου (Λιδωρίκι) και των Δημοτικών Ενοτήτων Ευπαλίου-Βαρδουσίων-Τολοφώνος.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ