ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ:Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία

  • Παρασκευή, 16 Αυγούστου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

Ταχ. Δ/νση: Ερατεινή
Ταχ. Κώδικας: 330 58
Πληροφορίες: Γεωργία Τσόκα
Τηλέφωνο: 22660-31100, εσωτ. 4
Fax: 22660-32323

Ερατεινή 14 Αυγούστου 2013

ΘΕΜΑ: « Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία»

Γνωστοποιούμε στα Διοικητικά Συμβούλια των Πολιτιστικών Συλλόγων και Σωματείων που έχουν την έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Δωρίδος, ότι μπορούν να επιχορηγηθούν από τον Δήμο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 202 παρ. 1 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, αφού καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αίτηση του Συλλόγου ή Σωματείου προς το Δημοτικό Συμβούλιο που θα αναφέρει την διοργάνωση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων, συνοδευμένη από αναλυτικό προϋπολογισμό εξόδων των δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων αυτών.
Ως πολιτιστικές νοούνται οι δραστηριότητες και εκδηλώσεις που συμβάλλουν στην προαγωγή της πνευματικής και εν γένει πολιτιστικής καλλιέργειας των συμμετεχόντων σε αυτές (όχι αποκλειστικά στα μέλη του συλλόγου), καθώς και των κατοίκων της περιοχής, (όπως οι διαλέξεις, η παρακολούθηση και συμμετοχή σε συζητήσεις με αντικείμενο τα γράμματα, τη μουσική και γενικά τις τέχνες, η παρακολούθηση και συμμετοχή σε θεατρικές ή μουσικές παραστάσεις, οι επισκέψεις σε χώρους ιστορικού ή θρησκευτικού ενδιαφέροντος κ.λπ).
Η δημιουργία θεατρικών, χορευτικών, μουσικών, αθλητικών και γενικά καλλιτεχνικών τμημάτων. Δράσεις που συμβάλλουν στην ανάδειξη και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, της φιλοζωίας και των φιλοζωικών αισθημάτων, καθόσον αποτελούν βασικές συνιστώσες του πολιτιστικού επιπέδου και της πολιτιστικής ανάπτυξης ενός τόπου.
Από τις διατάξεις του άρθρου 202 παρ. 1 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων δεν απαιτείται η επιχορήγηση να παρέχεται για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων εντός των ορίων του επιχορηγούντος Δήμου, στον οποίο έχει την έδρα του το σωματείο.
Επιχορηγήσεις που ζητούνται για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του συλλόγου ή σωματείου (π.χ ενοίκια εγκαταστάσεων, πληρωμή ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφώνου, νερού, κοινοχρήστων, πετρελαίου θέρμανσης, αποπεράτωση των κτιριακών εγκαταστάσεων, κλπ) δεν είναι επιλέξιμες και δεν καταβάλλονται από τον Δήμο, σύμφωνα με σχετικές αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

2. Καταστατικό και τυχόν τροποποιήσεις του.
Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών είναι μέχρι και την Παρασκευή 30 Αυγούστου 2013.


Τα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται στον Δήμο είτε ταχυδρομικά στην διεύθυνση: Δημοτικό Κατάστημα Ερατεινής, 33058 Ερατεινή, υπόψη κας Γεωργίας Τσόκα, με την ένδειξη «Επιχορήγηση Συλλόγου», είτε ιδιόχειρα στην κα Γεωργία Τσόκα.

Ο Αντιδήμαρχος

Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος