Περίληψη Διακήρυξης Εκμίσθωσης Ακινήτου – θέση «Τσαρχάδες» της Τ.Κ. Μαλανδρίνου

  • Τρίτη, 07 Αυγούστου 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ
Λιδωρίκι 6 Αυγούστου 2012
Αριθ.Πρωτ. 10517

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Δ Ω Ρ Ι Δ Ο Σ

Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση ενός (1) στρέμματος δημοτικής έκτασης άγονου βοσκότοπου , που βρίσκεται στη θέση «Τσαρχάδες» της Τ.Κ. Μαλανδρίνου του Δήμου Δωρίδος και θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη αναγκών στέγασης ζώων.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δωρίδος , στο Λιδωρίκι, την 28η Αυγούστου 2012, ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:00π.μ. μέχρι 11:00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί οι ενδιαφερόμενοι αφού προσκομίσουν γραμμάτιο κατάθεσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ποσού ευρώ 80,00 υπέρ του Δήμου.

Οι συμμετέχοντες στην δημοπρασία είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν και φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα και βεβαίωση από την οικονομική υπηρεσία ότι δεν οφείλουν στο Δήμο Δωρίδος, καθώς και οι εγγυητές τους που θα υπογράψουν το πρακτικό της δημοπρασίας και το σχετικό συμφωνητικό. Επιπλέον θα πρέπει να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν λάβει γνώση και αποδέχονται όλους τους όρους της διακήρυξης.
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο γραμματείας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Πληροφορίες : Ευθύμιος Μπάκας
Τηλέφωνα: 2266022147 & 2266350115
FAX: 2266022390
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στη διεύθυνση: Δήμος Δωρίδος – 33 053 Λιδωρίκι.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ