Περίληψη Διακήρυξης Ακινήτου

  • Δευτέρα, 26 Μαρτίου 2012

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

Λιδωρίκι 23 Μαρτίου 2012
Αριθ.Πρωτ. 3470

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

Διακηρύσσει ότι:
Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση Δημοτικού ακινήτου, μιας ανεξάρτητης οριζόντιας ιδιοκτησίας και συγκεκριμένα ενός διαμερίσματος που βρίσκεται στον πρώτο πάνω από την «Κουβέλειο Αίθουσα» όροφο στον οικισμό «Πευκάκι» της Τ.Κ. Δροσάτου Δωρίδος, επιφάνειας 82,57 τ.μ. με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα) 200,00 ευρώ.

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δωρίδος που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα Ευπαλίου, την 5η Απριλίου 2012, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 10:00 π.μ. μέχρι 11:00 π.μ. ,ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί οι ενδιαφερόμενοι αφού προσκομίσουν γραμμάτιο κατάθεσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ποσού 240 ευρώ υπέρ του Δήμου.

Οι συμμετέχοντες στην δημοπρασία είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν φορολογική, ασφαλιστική ενημερότητα και βεβαίωση από την οικονομική υπηρεσία ότι δεν οφείλουν στο Δήμο Δωρίδος, καθώς και οι εγγυητές τους που θα υπογράψουν το πρακτικό της δημοπρασίας και το σχετικό συμφωνητικό. Επιπλέον θα πρέπει να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν λάβει γνώση και αποδέχονται όλους τους όρους της διακήρυξης. Σε περίπτωση αλλοδαπού πλειοδότη, θα πρέπει να προσκομιστούν όλα εκείνα τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη νόμιμη παραμονή του στη χώρα.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο γραμματείας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Πληροφορίες : Παρθενία Μηλιώνη Τηλέφωνο: 2634350028 FAX: 2634051228 Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στη διεύθυνση: Δήμος Δωρίδος – Δ.Ε.Ευπαλίου – 33 056 Ευπάλιο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ