Ανακοίνωση αποτελεσμάτων πρόσληψης προσωπικού

  • Τετάρτη, 10 Αυγούστου 2011

Ο Δήμος Δωρίδος Ν.Φωκίδας ανακοινώνει τα αποτελέσματα της προκήρυξης για την πλήρωση 28 θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου χρονικής διάρκειας 8 μηνών, ως ακολούθως:

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 101 – ΔΕ30 ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 101 – ΔΕ30 ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 100 – ΔΕ24 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 100 – ΔΕ24 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 105 – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 105 – ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 105 – ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (καθαριοτητα) -ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 106 – ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (υδρευση) – ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 106 – ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (υδρευση) – ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 105 – ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΩΝ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 102 – ΔΕ29 – ΟΔΗΓΩΝ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 100 – ΔΕ28 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 103 – ΔΕ28 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ -ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 104 – ΔΕ28 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 104 – ΔΕ28 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 

[prettyfilelist type=”xls,pdf” filesperpage=”5″]