ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ υπ’ αριθμ. Σ.Ο.Χ. : 1/2022 – Πίνακες προσληπτέων και αππορριπτέων

  • Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2022