Πρόσκληση σε κατεπείγουσα-με τηλεδιάσκεψη- συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δωρίδος, την 9η Αυγούστου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:30΄

  • Δευτέρα, 09 Αυγούστου 2021

         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ  
Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού,
Διοικητικής Μέριμνας και Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Πληροφ.: Χ. Μπάκας
Τηλέφωνο: 22660 22066
E-mail: [email protected]
 Λιδωρίκι,  9 Αυγούστου 2021  
Αριθ. Πρωτ.:  7887
   

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για κατεπείγουσα δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δωρίδος».

     Καλείστε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δωρίδος, που θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη την 09η Αυγούστου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:30΄, σύμφωνα με 

α) το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ. 133 Α΄/19-7-2018) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 114, παρ. 8 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134 Α΄/9-8-2019), με το άρθρο 177, περ. β΄ της παρ. 1 και το άρθρο 184, παρ. 1 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α΄/30-10-2019), και με το άρθρο 10, παρ. 2 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53 Α΄/11-3-2020),

β) το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55 Α΄/11-3-2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76 Α΄/3-4-2020),

γ) την Κ.Υ.Α. με Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 49762/07-08-2021 (ΦΕΚ Β΄ 3660) με θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Δευτέρα, 9 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 16 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00» και κάθε νεοτέρα όμοια αυτής,

δ) την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/174/οικ. 15591/2-8-2021 (ΑΔΑ: 60ΨΥ46ΜΤΛ6-ΛΞΡ) με θέμα: «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (54η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)» και κάθε νεοτέρα όμοια αυτής,

για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεως στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:       

  • Έγκριση όρων απευθείας ανάθεσης εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου (Ξενώνας Κροκυλείου), μετά από άγονες δημοπρασίες. (Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Καπεντζώνης Γεώργιος)

     Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα επειδή υπάρχει ανάγκη άμεσης λειτουργίας του μοναδικού Καταστήματος – Ξενώνα Κροκυλείου, λόγω θερινής περιόδου.

                                                           H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                         ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ