Friday 27 April 18
12/09/2011

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΟΕ 13/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ  αριθ.  13/2011

Στo Λιδωρίκι σήμερα την  12η Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ. , συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δωρίδος στο Δημοτικό Κατάστημα του Ευπαλίου, ύστερα από την αριθ. 12942/8-9-2011 πρόσκληση του Προέδρου της, Γεωργίου Καπεντζώνη,  που επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 & 6 του Ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Ψήφιση (διάθεση) διαφόρων πιστώσεων του  προϋπολογισμού, οικ.έτους 2011.

Θέμα 2ο: ‘Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης βοσκοτόπων της Δημοτικής Ενότητας Βαρδουσίων του Δήμου Δωρίδος, έτους 2011.

ΘΕΜΑ 3ο :Εκτέλεση του έργου  «Κατασκευή αγωγών ομβρίων Δ.Ε. Τολοφώνος» προύπ.€ 5.000,00 με απευθείας ανάθεση, ψήφιση πίστωσης(Κ.Α. 30-7326.022)

ΘΕΜΑ 4ο :Εκτέλεση του έργου  «Αγροτική οδοποιία  Δ.Ε. Τολοφώνος» προύπ. € 5.000,00 με απευθείας ανάθεση, ψήφιση πίστωσης(Κ.Α. 30-7333.012)

Παρόντες

1. Γεώργιος Καπεντζώνης, Πρόεδρος

2. Κωνσταντίνος Κουτσούμπας, Αντιπρόεδρος

3. Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, Μέλος

4. Δημήτριος Καραχάλιος, Μέλος

5. Αθανάσιος Κοκμοτός, Μέλος

6. Εμμανουήλ Χαραλάμπους, Μέλος

7. Χρήστος Τριανταφύλλου, Μέλος

Απόντες

Κανένας

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Παρθενία Μηλιώνη, υπάλληλος του Δήμου Δωρίδος, για την τήρηση των πρακτικών.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να συζητήσει τα θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1Ο .

Για το ανωτέρω θέμα   ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος είπε τα εξής:

Με την υπ’αριθμ. 24865/763/3-6-2011 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Δωρίδος.

Σύμφωνα με την παρ. 1δ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 η οικονομική επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού , εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο.

Στον προϋπολογισμό 2011 , κατά τη σύνταξή του, έχουν εγγραφεί σε  Κ.Α. του σκέλους των εξόδων ,διάφορες πιστώσεις για την αντιμετώπιση των αναγκών του Δήμου σε προμήθειες, εργασίες κλπ. για την εύρυθμη λειτουργία του. Οι πιστώσεις αυτές ψηφίζονται από την Ο.Ε. και ακολουθεί η προβλεπόμενη , κατά περίπτωση και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, διαδικασία ανάθεσής τους.

Στο σημείο αυτό , ο κ.Χρήστος Τριανταφύλλου παρατήρησε ότι αποδέχεται την ψήφιση των πιστώσεων με την προϋπόθεση ότι η ανάλωση των πιστώσεων θα γίνεται με απόφαση Ο.Ε. ή με τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού ή με λήψη προσφορών από την επιτροπή ΕΚΠΟΤΑ.

Με την αριθ. 31/2011 απόφαση της Ο.Ε. ψηφίστηκαν διάφορες αναγκαίες πιστώσεις, άλλες στο σύνολο της αναγραφόμενης δαπάνης και άλλες για μέρος του ποσού της δαπάνης. Θα πρέπει να ψηφιστεί με την παρούσα, και το υπόλοιπο ποσό , για την επαρκή αντιμετώπιση των αναφερομένων αναγκών.

Η οικονομική επιτροπή θα πρέπει να ψηφίσει – διαθέσει τις πιστώσεις που εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα σε βάρος των αντίστοιχων Κ.Α. του εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ.έτους 2011,  για τις οποίες έχουν εκδοθεί οι αντίστοιχες  προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης.

Η οικονομική επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:

Α. τις διατάξεις της παρ. 1δ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010

Β. τον εγκεκριμένο, με την υπ’αριθμ. 24865/763/3-6-2011 απόφαση της Αποκ/νης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, προϋπολογισμό , έτους 2011, του Δήμου Δωρίδος

Γ. τις εκδοθείσες και υπογραφείσες προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης για τις ,προς ψήφιση, δαπάνες του συνημμένου πίνακα

Δ. την αριθ. 31/2011 απόφασή της

Αποφασίζει      ομόφωνα

Ψηφίζει τις κατωτέρω πιστώσεις του προϋπολογισμού του Δήμου Δωρίδος , οικ.έτους 2011, και εγκρίνει να διατεθούν για την αντιμετώπιση των αναφερόμενων αναγκών:

Για την ανάθεσή τους θα εφαρμοστεί η προβλεπόμενη, κατά περίπτωση, διαδικασία, όπως ορίζουν οι ισχύουσες διατάξεις (για τις προμήθειες οι διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, για τις εργασίες το Π.Δ.28/80 κλπ.)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Υπάρχ. Δαπάνη

Ψηφισμένη με την 31/2011

ΨΗΦΙΖΕΤΑΙ με την παρούσα

10-6251.

Ασφάλιστρα ακινήτων

5.000,00

2.000,00

3.000,00

10-6253.

Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων

8.000,00

4.000,00

4.000,00

10-6262.001

Συντήρηση και επισκευή μονάδων ψύξης – Θέρμανσης

5.000,00

1.500,00

3.500,00

10-6262.002

Συντήρηση και επισκευή δικτύων συναγερμών κτιριακών εγκαταστάσεων

4.000,00

1.500,00

2.500,00

10-6263.001

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (επιβατικών, Βοήθεια στο σπίτι

15.000,00

10.000,00

5.000,00

10-6265.002

Συντήρηση και επισκευή Η/Υ,FAX , εκτυπωτών κλπ

14.260,00

10.000,00

4.260,00

10-6265.003

Συντήρηση και επισκευή φωτ/κών μηχανημάτων κλπ μηχανών γραφείου

7.000,00

5.000,00

2.000,00

10-6276.001

Δαπάνες εκκένωσης βόθρων κτιρίων

5.000,00

3.000,00

2.000,00

10-6462.001

Έξοδα δημοσίευσης προκηρύξεων

8.000,00

3.000,00

5.000,00

10-6463.

‘Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων

1.475,84

1.000,00

475,84

10-6615.001

Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις

10.000,00

5.000,00

5.000,00

10-6634.001

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού

12.000,00

6.000,00

6.000,00

10-6671.001

Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων

8.000,00

4.000,00

4.000,00

10-6671.002

Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων

6.070.00

4.000,00

2.070,00

10-6673.001

Προμήθεια διαφόρων ανταλλακτικών (κλειδαριές, πόμολα κλπ)

5.000,00

2.500,00

2.500,00

10-7134.001

Προμήθεια Η/Υ, εκτυπωτών, φωτοτυπικών μηχανημάτων κλπ

12.599,99

5.000,00

7.599,99

10-7134.002

Προμήθεια λογισμικών (προγράμματα κλπ)

20.000,00

3.000,00

17.000,00

10-7134.003

Προμήθεια αντιβιωτικών, αναβαθμίσεις λογισμικών κλ

8.000,00

3.000,00

5.000,00

20-6061.001

Παροχές μέσων ατομικής προστασίας (προσωπικό καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού)

5.000,00

3.000,00

2.000,00

20-6253.001

Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (υπηρεσία καθαριότητας – ηλεκτροφωτισμού)

7.000,00

3.000,00

4.000,00

20-6262.001

Πλύσιμο οχημάτων καθαριότητας σε εξωτερικά συνεργεία

3.000,00

1.000,00

2.000,00

20-6263.001

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (απορριμματοφόρα κλπ μέσα υπηρεσίας καθαριότητας)

20.000,00

10.000,00

10.000,00

20-6264.001

Συντήρηση και επισκευή εργαλείων ηλεκτρολόγου

2.000,00

1.000,00

1.000,00

20-6264.002

Συντήρηση και επισκευή εργαλείων καθαριότητας

4.000,00

2.000,00

2.000,00

20-6276.001

Δαπάνες εκκένωσης – αποφράξεις αγωγών

7.000,00

4.000,00

3.000,00

20-6671.002

Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων (οχήματα καθοριότητας)

12.000,00

6.000,00

6.000,00

20-6691.002

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού

6.000,00

3.000,00

3.000,00

20-7131.002

Προμήθεια εργαλείων καθαριότητας

5.000,00

2.000,00

3.000,00

25-6662.

Προμήθεια Υλικών Ύδρευσης

14.034,01

5.000,00

9.034,01

30-6061.001

Παροχές μέσων ατομικής προστασίας (προσωπικό τεχνικών υπηρεσιών)

4.000,00

2.000,00

2.000,00

30-6263.001

Συντήρηση και επισκευή γκρέιτερ

15.000,00

10.000,00

5.000,00

30-6263.002

Συντήρηση και επισκευή εκσκαφέων, JCB κλπ μηχανημάτων έργων

15.000,00

10.000,00

5.000,00

70-7131.001

Προμήθεια αναμεταδοτών

10.000,00

7.000,00

3.000,00

70-7131.002

Προμήθεια πινάκων ανακοινώσεων

7.000,00

4.000,00

3.000,00

70-7336.001

Συντήρηση  αναμεταδοτών

10.000,00

7.000,00

3.000,00

Σχετικά με τα ασφάλιστρα ακινήτων-μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου, τα οποία έχουν περιέλθει στο Δ. Δωρίδος όπως είχαν ανατεθεί από τους πρώην δήμους, που συνενώθηκαν στο Δ.Δωρίδος, θα εξοφληθούν για το διάστημα που ισχύει το κάθε συμβόλαιο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό   85/2011.

ΘΕΜΑ 2Ο .

Για το ανωτέρω θέμα   ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος είπε τα εξής:

Με την αριθ. 38/2011 απόφαση της Ο.Ε. ,που λήφθηκε μετά από εφαρμογή της υπ’αριθμ. 94/2010 απόφασης του πρώην Δ.Σ. Βαρδουσίων, έγινε η κατάρτιση όρων διαγωνισμού για την εκμίσθωση βοσκοτόπων της Δημοτικής Ενότητας Βαρδουσίων του Δήμου Δωρίδος, για το έτος 2011.

Ο διαγωνισμός διενεργήθηκε στις 8-8-2011 , μετά τη διακήρυξη του Δημάρχου με αριθ. 10794/25-7-2011,  κατά τον οποίο:

1) αναδείχθηκαν τελευταίοι πλειοδότες για τους παρακάτω βοσκότοπους:

Α. Για το λιβάδι Χοχλαστή της Τ.Κ.Αρτοτίνας με πρώτη προσφορά 364 € πλειοδότης αναδείχθηκε ο

Ευάγγελος Ψεύτης του Αθανασίου που πρόσφερε το ποσό 364 €.

Β. Για το λιβάδι ‘Αγιος Κωνσταντίνος της Τ.Κ.Αρτοτίνας με πρώτη προσφορά 1090€ πλειοδότης αναδείχθηκε ο Γρηγόρης Τζαμαλής του Ανδρέα που πρόσφερε το ποσό 1090 €.

Γ. Για το λιβάδι Κόκκινου της Τ.Κ.ΚΟΚΚΙΝΟΥ με πρώτη προσφορά 382 € πλειοδότης αναδείχθηκε η Αναστασία Σαϊτη του Παναγιώτη που πρόσφερε το ποσό 382 €.

Δ. Για το λιβάδι ΄Αγιος Νικόλαος Τ.Κ. ΥΨΗΛΟΥ  ΧΩΡΙΟΥ με πρώτη προσφορά 1335 € πλειοδότης αναδείχθηκε ο Κωνσταντίνος Βώττας του Αναστασίου & Μαρία Βώττα του Κωνσταντίνου που πρόσφερε το ποσό 1335 €.

2) δεν προσήλθε κανένας ενδιαφερόμενος για τους λοιπούς βοσκότοπους της διακήρυξης στον τακτικό διαγωνισμό της 8-8-2011 αλλά ούτε και στον επαναληπτικό της 16-8-2011:

Τ.Κ. ΔΙΧΩΡΙΟΥ: Λιβάδι Αγκορτσιά – Βαθιά Λάκκα

Τ.Κ. ΚΕΡΑΣΙΑΣ: Λιβάδι Άνω και κάτω Στήλια.

Τ.Κ. ΚΟΥΠΑΚΙ: Λιβάδι Ιτιά

Τ.Κ. ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ:Λιβάδι Περιβολίου

Τ.Κ. ΤΡΙΣΤΕΝΟΥ: 1.Λιβάδι Πίσω Βαρκά

2. Λιβάδι Λόγγος

Τ.Κ. ΥΨΗΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ: Λιβάδι Αη-Λιάς

Ο κ. Κωνσταντίνος Κουτσούμπας πρότεινε να αναζητηθεί λύση για την εκμίσθωση των  βοσκότοπων που δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον , με όριο πρώτης προσφοράς μικρότερο από αυτό που καθόριζε η διακήρυξη και με απευθείας ανάθεση αν κάτι τέτοιο προβλέπεται από το νόμο. Με την πρόταση αυτή , συμφώνησαν ο Πρόεδρος και τα λοιπά μέλη της Ο.Ε.

Η Ο.Ε. αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη τα πρακτικά της δημοπρασίας μαζί με τα λοιπά στοιχεία του φακέλου διεξαγωγής της, το γεγονός ότι δεν υπεβλήθη καμία ένσταση, τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. Δ’ Ν.3852/2011, και μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι                ομόφωνα

1)Εγκρίνει τα πρακτικά της από 8-8-2011 δημοπρασίας, για την εκμίσθωση των βοσκοτόπων της Δ.Ε.Βαρδουσίων, κατά την οποία :

αναδείχθηκαν τελευταίοι πλειοδότες  οι παρακάτω για τους  βοσκότοπους που αναφέρονται:

Α. Για το λιβάδι Χοχλαστή της Τ.Κ.ΑΡΤΟΤΙΝΑΣ ο Ευάγγελος Ψεύτης του Αθανασίου που πρόσφερε το ποσό 364 €.

Β. Για το λιβάδι ‘Αγιος Κωνσταντίνος της Τ.Κ.ΑΡΤΟΤΙΝΑΣ ο Γρηγόρης Τζαμαλής του Ανδρέα που πρόσφερε το ποσό 1090 €.

Γ. Για το λιβάδι Κόκκινου της Τ.Κ.ΚΟΚΚΙΝΟΥ η Αναστασία Σαϊτη του Παναγιώτη που πρόσφερε το ποσό 382 €.

Δ. Για το λιβάδι ΄Αγιος Νικόλαος Τ.Κ. ΥΨΗΛΟΥ  ΧΩΡΙΟΥ ο Κωνσταντίνος Βώττας του Αναστασίου & Μαρία Βώττα του Κωνσταντίνου που πρόσφερε το ποσό 1335 €.

2) Εγκρίνει τα πρακτικά άγονης δημοπρασίας της 8-8-2011 και της επαναληπτικής άγονης δημοπρασίας της 16-8-2011, κατά τις οποίες δεν προσήλθε κανένας ενδιαφερόμενος για τους παρακάτω βοσκότοπους της Δ.Ε.Βαρδουσίων:

Τ.Κ. ΔΙΧΩΡΙΟΥ: Λιβάδι Αγκορτσιά – Βαθιά Λάκκα

Τ.Κ. ΚΕΡΑΣΙΑΣ: Λιβάδι Άνω και κάτω Στήλια.

Τ.Κ. ΚΟΥΠΑΚΙ: Λιβάδι Ιτιά

Τ.Κ. ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ:Λιβάδι Περιβολίου

Τ.Κ. ΤΡΙΣΤΕΝΟΥ: 1.Λιβάδι Πίσω Βαρκά

2. Λιβάδι Λόγγος

Τ.Κ. ΥΨΗΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ: Λιβάδι Αη-Λιάς:

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό   86/2011.

ΘΕΜΑ 3ο

Για το ανωτέρω θέμα  ημερήσιας διάταξης , ο Πρόεδρος είπε τα εξής:

Στον προϋπολογισμό του Δήμου, οικ. έτους 2011, κατά τη σύνταξή του, ενεγράφη πίστωση ποσού ευρώ 5.000,00 με το ΦΠΑ  στον Κ.Α. 30-7326.022 του σκέλους των εξόδων , για την εκτέλεση του  έργου «Κατασκευή αγωγών ομβρίων Δ.Ε.Τολοφώνος» Δήμου Δωρίδος.

Θα πρέπει να ανατεθεί απευθείας η εκτέλεση του έργου, σύμφωνα με τη συνταχθείσα τεχνική περιγραφή και να ψηφιστεί η πίστωση για την αντιμετώπιση της δαπάνης του έργου.

Σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ.1 του ΠΔ 171/87:

«Για μικρά έργα ή εργασίες συντήρησης, που η δαπάνη του καθενός από αυτά δεν υπερβαίνει τα δύο εκατομμύρια (2.000.000) δραχμές (ευρώ 5.869,40), η με αυτεπιστασία εκτέλεση και η ανάθεση με διαγωνισμό ή χωρίς διαγωνισμό δίνεται με βάση την προϋπολογιζόμενη δαπάνη, την περιγραφή του έργου και τα τυχόν λοιπά στοιχεία που περιέχονται στη σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ή της οικονομικής επιτροπής. Τα στοιχεία αυτά της απόφασης αποτελούν τη σχετική μελέτη που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 1418/84.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις η οικονομική επιτροπή ή το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου και εάν μεν πρόκειται για εκτέλεση με διαγωνισμό για τους όρους αυτού, εάν δε πρόκειται για εκτέλεση με απευθείας ανάθεση, για τον συγκεκριμένο ανάδοχο και τους όρους ανάθεσης.»

Επίσης με την παρ 9 του άρθρου 21 του Ν. 3731/08 ορίστηκαν τα εξής: “Οι διατάξεις της παραγράφου 2 περίπτωση ε΄ του άρθρου 9 του π.δ. 171/1987 (ΦΕΚ 194 Α) ως προς το αρμόδιο συλλογικό όργανο των Δήμων που αποφασίζει για την απευθείας ανάθεση μικρών έργων ή εκτέλεση εργασιών συντήρησης έργων μέχρι του ποσού που καθορίζεται με την εκάστοτε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων (Απόφαση ΕΔ2α/04/40/Φ.Ν. 294/28.3.1986 (ΦΕΚ 137 Β), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια Δ17α/7/96/Φ.Ν.294/27.8.1992 (ΦΕΚ 547 Β) κατά τις ειδικότερες ρυθμίσεις αυτής, υπό την ισχύ του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 141 Α)«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» εξακολουθούν να ισχύουν. Ληφθείσες αποφάσεις ανάθεσης των ανωτέρω έργων από την οικονομική επιτροπή θεωρούνται νόμιμες”.

Προτείνεται η ανάθεση στον Εμπειροτέχνη Ε.Δ.Ε. Ευθύμιο Καλλιαντέρη, με αριθ. πιστοποιητικού 55 που εκδόθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχιακής Αυτ/σης Φωκίδας και έδρα Ερατεινή Ν.Φωκίδας , ΑΦΜ 018257495 Δ.Ο.Υ. Λιδωρικίου .

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την επιτροπή να αποφασίσει σχετικά με την ανάθεση του έργου και τη διάθεση της  απαραίτητης πίστωσης.

Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

1. τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ.1 του ΠΔ 171/87

2. τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.3 του Ν.1418/84

3. το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010

4. την παρ 9 του άρθρου 21 του Ν. 3731/08

5. την προϋπολογιζόμενη δαπάνη του έργου

6. το γεγονός ότι το παραπάνω έργο έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου , προβλέπεται η σχετική δαπάνη στον προϋπολογισμό του Δήμου του τρέχοντος έτους και έχει εκδοθεί πρόταση ανάληψης δαπάνης (Α-717/25-8-2011)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία

1. Ψηφίζει Πίστωση ποσού 4.999,50 ευρώ με το ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 30-7326.022 του προϋπολογισμού του έτους 2011  για την αντιμετώπιση της δαπάνης του παραπάνω έργου και για την οποία έχει γίνει η σχετική ανάληψη υποχρέωσης(Α-717/25-8-2011).

2. Αναθέτει την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή αγωγών ομβρίων Δ.Ε.Τολοφώνος» του Δήμου Δωρίδος ,δαπάνης ποσού 4.999,50 ευρώ με το ΦΠΑ, όπως περιγράφεται στην κατωτέρω περιγραφή, στον Ευθύμιο Καλλιαντέρη, Εμπειροτέχνη Ε.Δ.Ε. με αριθ. πιστοποιητικού 55 που εκδόθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχιακής Αυτ/σης Φωκίδας και έδρα Ερατεινή Ν.Φωκίδας , ΑΦΜ 018257495 Δ.Ο.Υ. Λιδωρικίου .

3. Καθορίζει τους όρους της σύμβασης ως εξής:

α. το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1418/84 και των ΠΔ 609/85 και ΠΔ 171/87.

β. Το έργο πρέπει να ολοκληρωθεί σε προθεσμία 60 ημερών από την υπογραφή του συμφωνητικού.

γ. Οι κάθε είδος εισφορές και τέλη βαρύνουν τον ανάδοχο.

δ. Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με την παρακάτω τεχνική περιγραφή:

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά τις  εργασίες για την κατασκευή αγωγών ομβρίων μήκους περίπου 60 μέτρων στην παραλία Τολοφώνος της Τ.Κ. Τολοφώνος της Δ.Ε. Τολοφώνος. Το σημείο παρέμβασης είναι από την ιδιοκτησία Χασάπη προς ιδιοκτησία Λιώκαφτου και αφορά την κατασκευή αγωγών με τσιμεντοσωλήνες Φ60 που θα εγκιβωτιστούν με σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 προκειμένου ο υπάρχον χωματαύλακας να λειτουργήσει αφού τώρα δημιουργείται πρόβλημα από τα καλάμια που τον καλύπτουν και συχνά παρατηρούνται πλημυρικά φαινόμενα στις παρόδιες ιδιοκτησίες.

Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι:

Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους μέχρι και 3,00 μ.

Σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15(Β10) κοιτοστρώσεων, περιβλημάτων αγωγών, εξομαλυντικών στρώσεων κ.λ.π.

Αγωγοί ομβρίων από προκατασκευασμένους πρεσσαριστούς τσιμεντοσωλήνες Β 15, άοπλοι Φ0,60μ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

1.

Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους μέχρι και 3,00 μ.

Μ3

ΝΟΔΟ2151

36

3,08

110,88

2.

Σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15(Β10) κοιτοστρώσεων, περιβλημάτων αγωγών, εξομαλυντικών στρώσεων κ.λ.π.

Μ3

ΝΟΔΟ2531

36,92

63,00

2.325,96

3.

Αγωγοί ομβρίων από προκατασκευασμένους πρεσσαριστούς τσιμεντοσωλήνες Β 15, άοπλοι Φ0,60μ

Μ

ΝΟΔΟ2884

60

27,13

1.627,8

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

4.064,64

Φ.Π.Α. 23%

934,86

ΣΥΝΟΛΟ

4.999,5

Μειοψήφισαν τα μέλη Κωνσταντίνος Κουτσούμπας και Χρήστος Τριανταφύλλου για τον τρόπο εκτέλεσης που είναι η απευθείας ανάθεση και όχι ο πρόχειρος διαγωνισμός.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό   87 /2011.

ΘΕΜΑ 4ο

Για το ανωτέρω θέμα  ημερήσιας διάταξης , ο Πρόεδρος είπε τα εξής:

Στον προϋπολογισμό του Δήμου, οικ. έτους 2011, κατά τη σύνταξή του, ενεγράφη πίστωση ποσού ευρώ 5.000,00 με το ΦΠΑ  στον Κ.Α. 30-7333.012 του σκέλους των εξόδων , για την εκτέλεση του  έργου «Αγροτική οδοποιία Δ.Ε.Τολοφώνος» Δήμου Δωρίδος.

Θα πρέπει να ανατεθεί απευθείας η εκτέλεση του έργου, σύμφωνα με τη συνταχθείσα τεχνική περιγραφή και να ψηφιστεί η πίστωση για την αντιμετώπιση της δαπάνης του έργου.

Σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ.1 του ΠΔ 171/87:

«Για μικρά έργα ή εργασίες συντήρησης, που η δαπάνη του καθενός από αυτά δεν υπερβαίνει τα δύο εκατομμύρια (2.000.000) δραχμές (ευρώ 5.869,40), η με αυτεπιστασία εκτέλεση και η ανάθεση με διαγωνισμό ή χωρίς διαγωνισμό δίνεται με βάση την προϋπολογιζόμενη δαπάνη, την περιγραφή του έργου και τα τυχόν λοιπά στοιχεία που περιέχονται στη σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ή της οικονομικής επιτροπής. Τα στοιχεία αυτά της απόφασης αποτελούν τη σχετική μελέτη που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 1418/84.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις η οικονομική επιτροπή ή το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου και εάν μεν πρόκειται για εκτέλεση με διαγωνισμό για τους όρους αυτού, εάν δε πρόκειται για εκτέλεση με απευθείας ανάθεση, για τον συγκεκριμένο ανάδοχο και τους όρους ανάθεσης.»

Επίσης με την παρ 9 του άρθρου 21 του Ν. 3731/08 ορίστηκαν τα εξής: “Οι διατάξεις της παραγράφου 2 περίπτωση ε΄ του άρθρου 9 του π.δ. 171/1987 (ΦΕΚ 194 Α) ως προς το αρμόδιο συλλογικό όργανο των Δήμων που αποφασίζει για την απευθείας ανάθεση μικρών έργων ή εκτέλεση εργασιών συντήρησης έργων μέχρι του ποσού που καθορίζεται με την εκάστοτε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων (Απόφαση ΕΔ2α/04/40/Φ.Ν. 294/28.3.1986 (ΦΕΚ 137 Β), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια Δ17α/7/96/Φ.Ν.294/27.8.1992 (ΦΕΚ 547 Β) κατά τις ειδικότερες ρυθμίσεις αυτής, υπό την ισχύ του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 141 Α)«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» εξακολουθούν να ισχύουν. Ληφθείσες αποφάσεις ανάθεσης των ανωτέρω έργων από την οικονομική επιτροπή θεωρούνται νόμιμες”.

Προτείνεται η ανάθεση στον Εμπειροτέχνη Ε.Δ.Ε Νικόλαο Σκόκα, με αριθ. πιστοποιητικού 98 που εκδόθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχιακής Αυτ/σης Φωκίδας και έδρα Γλυφάδα Ν.Φωκίδας , ΑΦΜ 041544580 Δ.Ο.Υ. Ναυπάκτου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την επιτροπή να αποφασίσει σχετικά με την ανάθεση του έργου και τη διάθεση της  απαραίτητης πίστωσης.

Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

1. τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ.1 του ΠΔ 171/87

2. τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.3 του Ν.1418/84

3. το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010

4. την παρ 9 του άρθρου 21 του Ν. 3731/08

5. την προϋπολογιζόμενη δαπάνη του έργου

6. το γεγονός ότι το παραπάνω έργο έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου , προβλέπεται η σχετική δαπάνη στον προϋπολογισμό του Δήμου του τρέχοντος έτους και έχει εκδοθεί πρόταση ανάληψης δαπάνης (Α-718/25-8-2011)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία

1. Ψηφίζει Πίστωση ποσού 4.999,95 ευρώ με το ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 30-7333.012 του προϋπολογισμού του έτους 2011  για την αντιμετώπιση της δαπάνης του παραπάνω έργου και για την οποία έχει γίνει η σχετική ανάληψη υποχρέωσης(Α-718/25-8-2011).

2. Αναθέτει την εκτέλεση του έργου «Αγροτική οδοποιία Δ.Ε.Τολοφώνος» του Δήμου Δωρίδος ,δαπάνης ποσού 4.999,90 ευρώ με το ΦΠΑ, όπως περιγράφεται στην κατωτέρω περιγραφή, στον Εμπειροτέχνη Ε.Δ.Ε Νικόλαο Σκόκα, με αριθ. πιστοποιητικού 98 που εκδόθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχιακής Αυτ/σης Φωκίδας και έδρα Γλυφάδα Ν.Φωκίδας , ΑΦΜ 041544580 Δ.Ο.Υ. Ναυπάκτου.

3. Καθορίζει τους όρους της σύμβασης ως εξής:

α. το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1418/84 και των ΠΔ 609/85 και ΠΔ 171/87.

β. Το έργο πρέπει να ολοκληρωθεί σε προθεσμία 60 ημερών από την υπογραφή του συμφωνητικού.

γ. Οι κάθε είδος εισφορές και τέλη βαρύνουν τον ανάδοχο.

δ. Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με την παρακάτω τεχνική περιγραφή:

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά τις  εργασίες  συντήρησης των αγροτικών δρόμων της Δ.Ε. Τολοφώνος. Τα σημεία επέμβασης θα υποδειχθούν από τους πρόεδρους των Τ.Σ

Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι ο καθαρισμός και η εξυγίανση οδών με μηχάνημα.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

1.

Επισκευές συντηρήσεις δρόμων με χρήση μηχανήματος (προωθητήρας)

Η.Δ.

6

677,5

4.065

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

4.065

Φ.Π.Α. 23%

934,95

ΣΥΝΟΛΟ

4.999,95

Μειοψήφισαν τα μέλη Κωνσταντίνος Κουτσούμπας και Χρήστος Τριανταφύλλου για τον τρόπο εκτέλεσης που είναι η απευθείας ανάθεση και όχι ο πρόχειρος διαγωνισμός.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό   88 /2011

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              ΤΑ  ΜΕΛΗ                      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

A+ A-